JEDRZEJOWSKA.NET - W powiecie mężczyźni najczęściej chorują na nowotwór płuc

31/03/2015 - 16:00

Nowotwór płuc jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn w powie­cie jędrzejowskim.

– Zgodnie z danymi epi­demiologicznymi dla woje­wództwa świętokrzyskiego, w powiecie jędrzejowskim naj­częstszym nowotworem zło­śliwym wśród mężczyzn jest rak płuc. W 2012 r. stanowił blisko 25 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn mieszkających w powiecie. W województwie świętokrzyskim odsetek ten wynosił 20 proc., kolejny rok z rzędu, plasując raka płuc na niechlubnym pierwszym miej­scu pośród nowotworów zło­śliwych występujących u męż­czyzn – tłumaczy dr n. med. Paweł Macek z Zakładu Epide­miologii Nowotworów Święto­krzyskiego Centrum Onkologii.

W 2012 r. odnotowano w powiecie 198 zachorowań na nowotwory złośliwe u męż­czyzn (52,9 proc.) i 176 zacho­rowań u kobiet (47,1 proc.).

Czy statystyki muszą być tak przerażające? Jakie dzia­łania podjąć w celu poprawy sytuacji? Najlepszą drogą jest współpraca pomiędzy centra­mi onkologii a lekarzami POZ na rzecz zdrowia pacjenta. Do takiej współpracy skłania pa­kiet onkologiczny. Główny cel przyświecający wprowadzo­nym zmianom to przyspiesze­nie diagnostyki nowotworowej oraz dostępność do świadczeń bez limitów. Świętokrzyskie Centrum Onkologii podejmu­je kolejne działania związane z poszerzeniem współpracy z lekarzami POZ. Jednym z nich jest organizacja regularnych szkoleń dla lekarzy rodzin­nych w zakresie schorzeń on­kologicznych. Liczna obecność słuchaczy świadczy o wysokim poziomie szkoleń oraz zapo­trzebowaniu na poszerzenie wiedzy. Materiały ze szkoleń przygotowane przez specjali­stów są dostępne na stronie www.onkoline.pl.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pa­cjentów.

– Pod koniec stycznia udo­stępniony został lekarzom rodzinnym portal ONKOline, który ma na celu zautomatyzo­wanie przesyłania informacji o pacjentach wymagających dia­gnostyki lub leczenia onkolo­gicznego – informuje dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, dyrek­tor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Każdy lekarz POZ zainte­resowany współpracą z ŚCO otrzyma dostęp do indywidual­nego konta na platformie www. onkoline.pl. Konto umoż­liwia zgłoszenie pacjenta z kartą DILO bezpośrednio do centrum onkologii. Dzięki uzy­skanym danym to ŚCO skon­taktuje się z pacjentem w celu umówienia wizyty u specjali­sty.

Drodzy pacjenci! Jeśli wasz lekarz rodzinny nie posiada jeszcze konta ONKOline, a otrzymaliście tzw. zieloną kar­tę, nie musicie czekać! Zapra­szamy do kontaktu z infolinią dla pacjentów onkologicznych ONKOline: tel. 22-400-22-11 od pon. do pt. w godz. 8-17.

(red.)

pobierz plik