TYGODNIK.NET - województwo świętokrzyskie - zachorowalność na nowotwory

31/03/2015 - 16:00

Nowotwór jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn w powiecie starachowickim i skarżyskim. W powiecie koneckim najbardziej powszechnym schorzeniem onkologicznym jest nowotwór piersi u kobiet.

Jakie dzia­łania podjąć w celu poprawy sytuacji? Najlepszą drogą jest współpraca pomiędzy centra­mi onkologii a lekarzami POZ na rzecz zdrowia pacjenta. Do takiej współpracy skłania pa­kiet onkologiczny. Główny cel przyświecający wprowadzo­nym zmianom to przyspiesze­nie diagnostyki nowotworowej oraz dostępność do świadczeń bez limitów. Świętokrzyskie Centrum Onkologii podejmu­je kolejne działania związane z poszerzeniem współpracy z lekarzami POZ. Jednym z nich jest organizacja regularnych szkoleń dla lekarzy rodzin­nych w zakresie schorzeń on­kologicznych. Liczna obecność słuchaczy świadczy o wysokim poziomie szkoleń oraz zapo­trzebowaniu na poszerzenie wiedzy. Materiały ze szkoleń przygotowane przez specjali­stów są dostępne na stronie www.onkoline.pl. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pa­cjentów.

– Pod koniec stycznia udo­stępniony został lekarzom rodzinnym portal ONKOline, który ma na celu zautomatyzo­wanie przesyłania informacji o pacjentach wymagających dia­gnostyki lub leczenia onkolo­gicznego – informuje dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, dyrek­tor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Każdy lekarz POZ zainte­resowany współpracą z ŚCO otrzyma dostęp do indywidual­nego konta na platformie www. onkoline.pl. Konto umoż­liwia zgłoszenie pacjenta z kartą DILO bezpośrednio do centrum onkologii. Dzięki uzy­skanym danym to ŚCO skon­taktuje się z pacjentem w celu umówienia wizyty u specjali­sty.

Drodzy pacjenci! Jeśli wasz lekarz rodzinny nie posiada jeszcze konta ONKOline, a otrzymaliście tzw. zieloną kar­tę, nie musicie czekać! Zapra­szamy do kontaktu z infolinią dla pacjentów onkologicznych ONKOline: tel. 22-400-22-11 od pon. do pt. w godz. 8.00-17.00.

pobierz plik