GAZETA JĘDRZEJOWSKA - Ruszył projekt ONKOline

27/02/2015 - 15:30

W styczniu w Świętokrzy­skim Centrum Onkologii w Kielcach ruszył projekt ONKOline, który zapewnia prosty dostęp do specjali­stów dla pacjentów z tzw. zieloną kartą.

ŚCO w Kielcach to pla­cówka znana nie tylko w województwie świętokrzy­skim. Wysoki standard usług medycznych przy­ciąga pacjentów z całej Polski. Centrum rozwija się, wprowadzając kolej­ne udogodnienia dla swo­ich pacjentów. Pod koniec 2014 r. zostało otwarte call center. Dzięki temu pacjen­ci nie muszą już stać w ko­lejkach, żeby zarejestrować się do lekarza. Oprócz tego w styczniu ruszył projekt ONKOline, który zapewnia prosty dostęp do specjali­stów dla pacjentów z tzw. zieloną kartą.

Jeszcze przed wprowa­dzeniem pakietu onkolo­gicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przy­gotowało się na większe kolejki. W grudniu 2014 r. uruchomiono call center (w godz. 7-18 pod numerem 41-367-42-08). Konsul­tanci rejestrują pacjentów oraz udzielają niezbędnych informacji. Informują jak przygotować się do ba­dania, co ze sobą zabrać. Wszystko w celu zwiększe­nia komfortu pacjentów.

– Istotnym elementem poprawy dostępności do świadczeń było utworzenie profesjonalnego call center, którego celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, którym dogod­niej jest się rejestrować telefonicznie, bez koniecz­ności przychodzenia do pla­cówki – informuje dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Kolejnym krokiem do ułatwienia pacjentom przejścia ścieżki leczenia onkologicznego było udo­stępnienie portalu ONKO­line.

– Pod koniec stycznia udostępniony został part­nerom zewnętrznym portal ONKOline, którego celem jest zautomatyzowanie przesyłania informacji o pojawieniu się u jednego z naszych partnerów nowe­go pacjenta wymagającego diagnostyki lub leczenia onkologicznego – mówi dy­rektor ŚCO.

Każdy lekarz pierwszego kontaktu, który zadeklaruje chęć współpracy z centrum onkologii, po przesłaniu podstawowych danych kon­taktowych otrzyma indywi­dualne konto na platformie www.onkoline.pl. Gdy w czasie wizyty pacjenta w ga­binecie lekarz POZ będzie podejrzewał nowotwór, za pomocą ONKOline zgłasza pacjenta bezpośrednio do regionalnego ośrodka on­kologicznego. Dzięki zin­tegrowanemu systemowi dane kontaktowe pacjenta przekazywane są do pla­cówki automatycznie. Pa­cjent oprócz tzw. zielonej karty dostaje od lekarza POZ również wydruk po­twierdzający jego zgłosze­nie do centrum onkologii. Dzięki temu pacjent nie jest zagubiony w obliczu podej­rzenia choroby nowotworo­wej oraz zyskuje pewność, że prowadzony począw­szy od wizyty w rejonowej przychodni. Dodatkowo, w celu niezwłocznej realizacji szybkiej ścieżki onkologicz­nej, to centrum onkologii kontaktuje się z pacjentem w celu umówienia wizy­ty. Dogodne terminy oraz kontrola ich dotrzymania zapewniona przez dorad­ców pacjenta gwarantuje indywidualne podejście i ekspresową diagnozę.

Zdaniem dyrektora ŚCO Stanisława Góździa celem tych działań jest jak naj­lepsze służenie pacjentom, którzy w obliczu choroby nowotworowej wymagają nie tylko pomocy medycz­nej, ale przede wszystkim uproszczenia ścieżki dostę­pu do diagnostyki i lecze­nia.

(iw)

pobierz plik